http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/issue/feed ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA 2023-09-17T16:09:27+05:00 Open Journal Systems <p>ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA ("RESEARCH AND INNOVATION", "ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ") jurnali har oyda bir marotaba elektron shaklda chop etiladigan xalqaro ilmiy jurnal hisoblanadi. Jurnalda barcha yosh izlanuvchilar, talabalar, magistrlar, professor o’qituvchilar va doktorantlar hamda o’rta ta’lim muassasalari hodimlari o’z ilmiy ishlarini chop qilishlari mumkin.<br />Jurnal faoliyatining asosiy maqsadi: Mamlakatimizdagi va dunyo mamlakatlaridagi ilmiy tadqiqotchilarni zamonaviy ilg‘or qarashlar bilan tanishtirish, ilmiy faoliyatlarini jonlantirish, ilmiy nufuzi va salohiyatini o‘stirish, turli innovatsion tadqiqotlarda ishtirok etishini kuchaytirish, tadqiqotlarning ilmiy-amaliy ahamiyatini yanada oshirish va ularni keng ommaga yetkazish.<br />ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA jurnali 10 ga yaqin xalqaro bazalarda indekslanadi hamda quyidagi sohalarda maqolalar qabul qilinadi:</p> <p>1. Filologiya fanlari<br />2. Pedagogika fanlari<br />3. Ijtimoiy-gumanitar fanlar<br />4. Aniq fanlar<br />5. Tabiiy fanlar<br />6. Iqtisod fanlari<br />7. Psixologiya fanlari<br />8. San’at va madaniyat fanlari<br />9. Tibbiyot fanlari<br />10. Texnika fanlari</p> <p>Jurnalga maqolalar: o'zbek, rus va ingliz tillarida qabul qilinadi.</p> http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/151 ИНТРОГРЕССИВ ТИЗМАЛАРДА ВЕРТИЦИЛЛЁЗ ВИЛТ (VERTICILLIUM DAHLIAE KLEB.) БАРДОШЛИЛИКНИНГ ЎЗГАРУВЧАНЛИГИ 2023-08-27T23:01:37+05:00 Шадман Эргашович Намазов jeshonqulov353@gmail.com Муратбай Шамшетович Туримбетов jeshonqulov353@gmail.com Сухроббек Кўпалович Матёқубов jeshonqulov353@gmail.com Гумусой Гафур қизи Жуманазарова jeshonqulov353@gmail.com Зухра Алийшер Қутлимуродова jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Мақолада пахта селекцияси уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институтининг махсус вилт билан касалланган даласидаги олиб борилган тадқиқотларида </em><em>Verticillium dahliae Kleb нинг зарарланиши бўйича умумий ҳамда кучли касалланиш </em><em>&nbsp;натижалари бўйича бир қатор илмий натижалар келтирилган. Тадқиқотларда интрогрессив т</em><em>измалар орасида </em><em>Л-507, Л-12/06, НШЭ-25/06, МД-02, F<sub>10</sub> MД-01хРАТ, ЛЦГ-3/06, F<sub>23</sub>(F<sub>3</sub>K-306 x Tошкент-6), ХГР-814-15/07, </em><em>НШЭ-25/06, ЛЦГ-4/06, ССИ 73/02, Л-175-248, ХГР-243-43/07, ЛЦГ-2/06(О-132-137), ЛЦГ-2/06(О-132-137), НШЭ-22/06(О-122-29) интрогрессив тизмалари </em><em>Verticillium dahliae Kleb га кучли зарарланган ўсимликлар учрамаганлиги билан бошқа тизмалардан ажралиб турди.</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/152 YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA’MINLASHDAGI TUTGAN O‘RNI 2023-08-27T23:21:43+05:00 Davronbek Yusupovich Erkinov jeshonqulov353@gmail.com Ulug‘bek Ravshanovich Kadirov jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Maqola mamlakatimizdagi “yashil” iqtisodiyot masalalariga bag‘ishlangan va sanoat korxonalari uchun ushbu turdagi iqtisodiyot bilan bog‘liq muammolar va imkoniyatlarni tahlil qiladi. Dunyoning ko‘plab mamlakatlari ekologik muammolarda barqaror rivojlanishdan “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishdi. Hozirgi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan har bir chora-tadbirlar barqaror iqtisodiy o‘sishga erishish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga alohida e`tibor qaratilmoqda.Barqaror iqtisodiy o‘sishga erishishni ta`minlash maqsadida yashil iqtisodiyotga o‘tishda har bir tarmoq va sohalarda davlatimiz tomonidan ko‘plab imkoniyatlar yaratilmoqda.</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/154 TUB SONLARGA ASOSLANGAN ASSIMMETRIK KRIPTOTIZIMLAR UCHUN KATTA TUB SONLARNI GENERATSIYALASH VA ULARNI TUBLIKKA TEKSHIRISH ALGORITMLARI TADQIQ QILISH 2023-09-17T14:55:36+05:00 Alisher Kuralbayevich Salayev jeshonqulov353@gmail.com <p>Ushbu maqola assimmetrik kalitli kriptografik algoritmlarida keng qo‘llaniladigan katta tub sonlarni generatsiya qilish va tublikka tekshirish algoritmlarining samaradorligi, afzalliklari va kamchiliklari tadqiqiga bag‘ishlangan.</p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/155 YANGI O‘ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGAN TALABA-YOSHLAR FAOLIGINI OSHIRISHDA YARATILGAN IMKONIYATLAR 2023-09-17T15:01:57+05:00 Muxlisa Qurbon qizi Rashidova jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan shaxslar, ayniqsa, yoshlar misolida Yangi O‘zbekistonda yaratilayotgan shart-sharoitlar, yangiliklar, olib borilayotgan islohotlar va ularning natijalari yoritib berilgan</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/156 ДОРИВОР ЎСИМЛИК – ЧАКАНДА (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) НИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 2023-09-17T15:13:13+05:00 Исматжон Неъмат ўғли Самадов jeshonqulov353@gmail.com <p>Мақолада Чаканда – <em>Hippophae rhamnoides</em> L. доривор ўсимлигининг тарқалиши, уларнинг ботаник тавсифи, кимёвий таркиби, тиббиётда қўлланилиши, хом-ашёсини тайёрлаш ҳамда етиштириш бўйича тавсиялар келтирилган</p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/157 QATAG‘ON QURBONLARI ( IS’HOQXON IBRAT) 2023-09-17T15:16:35+05:00 Nasibaxon Mamatjanova jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada Is’hoqxon Ibratning hayot yo‘li, ijodiy faoliyati,&nbsp; “Tarixi Farg‘ona” asari,&nbsp; tarixiy voqealarga xon va beklarning munosabati kabi qarashlarning o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, asarda o‘tmish ajdodlarimizning yashash tarzi, madaniyat va turmushi haqida kelajak avlodga&nbsp; yetkazish,&nbsp; ularni shundan xulosa chiqarishga undash bo‘yicha xulosa va takliflar berilgan.</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/158 СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МАСЛОСОДЕРЖАЩЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ 2023-09-17T15:19:38+05:00 Уктам Азимович Саидмуратов jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Процесс жарения маслосодержащих материалов - один из основных и&nbsp; необходимых этапов производства растительного масла путем прессования и дальнейшего экстрагирования.&nbsp; От процесса жарения во многом зависит&nbsp; качество извлекаемого масла&nbsp; и&nbsp; шрота. &nbsp;Однако существуют факторы,&nbsp; влияющие на протекание процесса жарения: плотность теплового потока с максимальной длиной волн излучения λ=1.1 мкм,&nbsp; диаметр цилиндра и продолжительность обработки, влажность мятки и концентрация мисцеллы</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/159 FEYK MA’LUMOTLARNING TARQALISH TEXNOLOGIYALARI 2023-09-17T15:22:33+05:00 Xumora Ilhom qizi Ziyodullayeva jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Ushbu maqola feyk xabarlarning kelib chiqishi, insonga, jamiyatga ta’siri hamda soxta xabar tarqalishining oqibatlari va javobgarliklari to‘g‘risida. Shuningdek, mazkur maqola mavzusi yuzasidan o‘zbek hamda jahon ilmiy adabiyotlarida keltirilgan fikrlar umumlashtirilib, taklif va tavsiyalar keltirilgan.</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/160 BILIMNING EMPIRIK USULLARINI TIKUV BUYUMLARIGA ISHLOV BERISH JARAYONIDA QO‘LLASH 2023-09-17T15:25:54+05:00 Zebo Sharifovna To‘xtayeva jeshonqulov353@gmail.com Nasiba Komilovna Saparbayeva jeshonqulov353@gmail.com Sayyara Shavkatovna Mamatova jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Bilimning empirik usullari orqali Texnik oliy ta’limda amaliy darslarni </em><em>o‘</em><em>qitish jarayonlari, kuzatish va tajriba usullari, </em><em>o‘</em><em>lchov va solishtirish bosqichlari haqida misollar keltirilgan.</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/161 ЛЕКСИКО- ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВ, ЗАИМСТВОВАННЫХ С ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ 2023-09-17T15:31:24+05:00 Дилафруз Хамраева jeshonqulov353@gmail.com <p><em>В данной статье рассматривается исторические значение тюркских слов. Тюркизмы рассмотрены в историческом и функциональном аспектах. Тюркизмы активно функционируют в современном русском языке благодаря процессу актуализации. Влияние тюркских языков не всегда отличалось интенсивностью. Многие исследователи отмечали, что период активного проникновения тюркизмов в русский язык длился до 17 века</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/162 MAMLAKAT IMIJINI OSHIRISHDA OAV YETAKCHI VOSITA SIFATIDA 2023-09-17T15:35:58+05:00 Kamola Sobitjonova jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada bugungi kunda mamlakat imijini oshirishda OAVning o‘rni xususida so‘z boradi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusiga doir ilmiy va rasmiy adabiyotlar tahlil qilinib mavjud muammo yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/163 ТЕЛЕВИДЕНИЕДА КЎРСАТУВЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ЭТИКА МАСАЛАСИНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ 2023-09-17T15:38:53+05:00 Маҳлиё Мирсоатова jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Ушбу мақола умумий этика, журналист касб этикаси ҳамда маданий-маърифий кўрсатувларда журналист касб этикаси ҳақида бўлиб, бугинги кунда журналистика соҳасида муҳим саналган журналист касб этикаси муаммолари ва ечимларини ўрганади. Мақолада соҳа бўйича муҳим маълумотлар ёритилган. Журналист касб этикасининг афзалликлари ҳамда зарарли томонлари батафсил таҳлил этилган. Умумий этика ва журналист касб этикасининг маданий-маърифий кўрсатувлардаги кўринишлари хорижий ва миллий тажрибалар мисолида атрофлича ўрганилган</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/164 MAMLAKAT IMIJINI OSHIRISHDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING ROLI 2023-09-17T15:47:31+05:00 Nodira Xusan qizi Zoxitova jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada O‘zbekiston imijini oshirishda ommaviy axborot vositalarining roli haqida so‘z boradi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusiga doir ilmiy va rasmiy adabiyotlar atroflicha tahlil qilinib mavjud muammo yuzasidan takliflar keltiriladi.</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/165 ЁЛҒОН АХБОРОТ ТАРҚАТИШНИНГ ОҚИБАТЛАРИ 2023-09-17T15:50:59+05:00 Ирода Муллажонова jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Ушбу мақолада ёлғон ахборот тарқатишнинг зарарлари хусусида муқаддас манбаларда келтирилган ҳикоялар ёрдамида таснифланади. Шунингдек, Шунингдек, мазкур мақола мавзусига доир илмий ва расмий адабиётлар атрофлича таҳлил қилиниб мавжуд муаммо юзасидан таклифлар келтирилади</em>.</p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/166 TALABALARNING AXBOROT SARALASH QOBILYATINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI 2023-09-17T15:53:52+05:00 Otabek Muzaffarovich Usmonov jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada talabalarning axborot saralash qobilyatini shakillantirish,&nbsp; feyk xabarlarning kelib chiqishi, insonga, jamiyatga ta’siri hamda soxta xabar tarqalishining oqibatlari haqida so‘z boradi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusi yuzasidan o‘zbek hamda jahon ilmiy adabiyotlarda keltirilgan fikrlar umumlashtirilib, taklif va tavsiyalar keltirilgan</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/167 OʻZBEKISTON OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA TADBIQ ETISH YO‘LLARI 2023-09-17T15:57:24+05:00 Shuxrat Axadovich Raxmatov jeshonqulov353@gmail.com Orif Kasimjanovich Nazarov jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada hayotimizning barcha jabhalarini raqamlashtirish, jumladan, ta'limning barcha bosqichlarida, oliy ta’lim integratsiyasida raqamli texnologiyalarning o'rni, raqamlashtirish muammolari ko'rilmoqda. Bugun butun dunyoda talaba-yoshlarga zamonaviy ta’lim berish va bu orqali mamlakat barqaror rivojini ta’minlash asosiy dalzarb muammolardan biriga aylandi. Shiddat bilan rivojlanish kechayotgan hozirgi davrda ma’lumot olish va undan to`g`ri foydalanishni o`rganish yoshlar oldidagi asosiy maqsadga aylangani ayni haqiqat. Raqamli iqtisodiyotni keng ommaga joriy etish va uni qoʻllab-quvvatlash mamlakatimizning istiqboldagi taraqqiyot rejasidan muhim oʻrin egallaganligi tufayli iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida keng koʻlamli chora-tadbirlar to‘g‘risida fikr-mulohazalar yuritilgan</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/168 OLIY TA’LIMDA TALABALARNI IQTISODIY TARBIYALASH VA KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM YO‘NALISHLARI 2023-09-17T16:01:49+05:00 Feruza Fatulloyevna Narzulloyeva jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalari talabalarining iqtisodiy tarbiyasini shakllantirish muammolari va ushbu jarayonning ustuvor yo‘nalishlari yoritib berilgan bo‘lib, shaxsning iqtisodiy kompetensiyasi yaxlit xususiyatga ega ekanligi, faoliyati jarayonida shaxsning iqtisodiy tajribasi bilan shakllanishi asoslab berilgan.</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/169 DUNYO HAMJAMIYATI IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA TA’LIMNING O‘RNI 2023-09-17T16:05:45+05:00 Shuxrat Axadovich Raxmatov jeshonqulov353@gmail.com Nigina Baxshulloyevna Temirova jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada hozirgi shiddat bilan o‘zgarib borayotgan dunyo hamjamiyatinig ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ta’limning o‘rni va unga ta’sir qiluvchi omillar haqida so‘z boradi. Biz bilamizki barcha rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda ham ta’limning davlat rivojidagi o‘rni bir xilda dolzarb ekanligi haqiqat. Jamiyat shakllanishidan boshlab to xozirgi davrgacha ham davlatning rivojlanishida tailimning o‘rni beqiyos hisoblangan. Buning uchun barcha chora-tadbirlar ko‘rilgan. Ta'limning jamiyat va ijtimoiy takror ishlab chiqarishdagi o‘rni doimo noaniq baholangan va jamiyat hayotidagi tub o‘zgarishlar bu masalani qo‘shimcha dolzarblik bilan ta'minlagan. Maqolada muallifning zamonaviy ijtimoiy shakllanish rivojida ta’limning asosiy o‘rni haqidagi qarashlari keltirilgan</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023 http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/170 KONSTITUTSIYAGA YANGI KIRITILGAN O‘ZGARTIRISH VA QO‘SHIMCHALARNING MAZMUN – MOHIYATI 2023-09-17T16:09:27+05:00 Saidmuhammad Rahmatulla o‘g‘li Ibodullayev jeshonqulov353@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada O‘zbekistonda o‘tkazilgan konstitutsiyaviy islohotlar Asosiy qonunimizni davr talablariga moslashtirishga yo‘naltirilganligi, fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlari kuchaytirilganligi, &nbsp;fuqarolik jamiyati institutlari qonuniy manfaatlari aks ettirilib, ularning muhofaza mexanizmlari mustahkamlanganligi va &nbsp;davlat organlarining vakolatlari aniqlashtirilib, mas’uliyati oshirilganligi haqida fikr yuritiladi</em></p> 2023-07-15T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2023