ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti <p>ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA ("RESEARCH AND INNOVATION", "ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ") jurnali har oyda bir marotaba elektron shaklda chop etiladigan xalqaro ilmiy jurnal hisoblanadi. Jurnalda barcha yosh izlanuvchilar, talabalar, magistrlar, professor o’qituvchilar va doktorantlar hamda o’rta ta’lim muassasalari hodimlari o’z ilmiy ishlarini chop qilishlari mumkin.<br />Jurnal faoliyatining asosiy maqsadi: Mamlakatimizdagi va dunyo mamlakatlaridagi ilmiy tadqiqotchilarni zamonaviy ilg‘or qarashlar bilan tanishtirish, ilmiy faoliyatlarini jonlantirish, ilmiy nufuzi va salohiyatini o‘stirish, turli innovatsion tadqiqotlarda ishtirok etishini kuchaytirish, tadqiqotlarning ilmiy-amaliy ahamiyatini yanada oshirish va ularni keng ommaga yetkazish.<br />ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA jurnali 10 ga yaqin xalqaro bazalarda indekslanadi hamda quyidagi sohalarda maqolalar qabul qilinadi:</p> <p>1. Filologiya fanlari<br />2. Pedagogika fanlari<br />3. Ijtimoiy-gumanitar fanlar<br />4. Aniq fanlar<br />5. Tabiiy fanlar<br />6. Iqtisod fanlari<br />7. Psixologiya fanlari<br />8. San’at va madaniyat fanlari<br />9. Tibbiyot fanlari<br />10. Texnika fanlari</p> <p>Jurnalga maqolalar: o'zbek, rus va ingliz tillarida qabul qilinadi.</p> en-US ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA ИНТРОГРЕССИВ ТИЗМАЛАРДА ВЕРТИЦИЛЛЁЗ ВИЛТ (VERTICILLIUM DAHLIAE KLEB.) БАРДОШЛИЛИКНИНГ ЎЗГАРУВЧАНЛИГИ http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/151 <p><em>Мақолада пахта селекцияси уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институтининг махсус вилт билан касалланган даласидаги олиб борилган тадқиқотларида </em><em>Verticillium dahliae Kleb нинг зарарланиши бўйича умумий ҳамда кучли касалланиш </em><em>&nbsp;натижалари бўйича бир қатор илмий натижалар келтирилган. Тадқиқотларда интрогрессив т</em><em>измалар орасида </em><em>Л-507, Л-12/06, НШЭ-25/06, МД-02, F<sub>10</sub> MД-01хРАТ, ЛЦГ-3/06, F<sub>23</sub>(F<sub>3</sub>K-306 x Tошкент-6), ХГР-814-15/07, </em><em>НШЭ-25/06, ЛЦГ-4/06, ССИ 73/02, Л-175-248, ХГР-243-43/07, ЛЦГ-2/06(О-132-137), ЛЦГ-2/06(О-132-137), НШЭ-22/06(О-122-29) интрогрессив тизмалари </em><em>Verticillium dahliae Kleb га кучли зарарланган ўсимликлар учрамаганлиги билан бошқа тизмалардан ажралиб турди.</em></p> Шадман Эргашович Намазов Муратбай Шамшетович Туримбетов Сухроббек Кўпалович Матёқубов Гумусой Гафур қизи Жуманазарова Зухра Алийшер Қутлимуродова Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 4 8 YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA’MINLASHDAGI TUTGAN O‘RNI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/152 <p><em>Maqola mamlakatimizdagi “yashil” iqtisodiyot masalalariga bag‘ishlangan va sanoat korxonalari uchun ushbu turdagi iqtisodiyot bilan bog‘liq muammolar va imkoniyatlarni tahlil qiladi. Dunyoning ko‘plab mamlakatlari ekologik muammolarda barqaror rivojlanishdan “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishdi. Hozirgi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan har bir chora-tadbirlar barqaror iqtisodiy o‘sishga erishish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga alohida e`tibor qaratilmoqda.Barqaror iqtisodiy o‘sishga erishishni ta`minlash maqsadida yashil iqtisodiyotga o‘tishda har bir tarmoq va sohalarda davlatimiz tomonidan ko‘plab imkoniyatlar yaratilmoqda.</em></p> Davronbek Yusupovich Erkinov Ulug‘bek Ravshanovich Kadirov Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 9 15 TUB SONLARGA ASOSLANGAN ASSIMMETRIK KRIPTOTIZIMLAR UCHUN KATTA TUB SONLARNI GENERATSIYALASH VA ULARNI TUBLIKKA TEKSHIRISH ALGORITMLARI TADQIQ QILISH http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/154 <p>Ushbu maqola assimmetrik kalitli kriptografik algoritmlarida keng qo‘llaniladigan katta tub sonlarni generatsiya qilish va tublikka tekshirish algoritmlarining samaradorligi, afzalliklari va kamchiliklari tadqiqiga bag‘ishlangan.</p> Alisher Kuralbayevich Salayev Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 16 21 YANGI O‘ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGAN TALABA-YOSHLAR FAOLIGINI OSHIRISHDA YARATILGAN IMKONIYATLAR http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/155 <p><em>Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan shaxslar, ayniqsa, yoshlar misolida Yangi O‘zbekistonda yaratilayotgan shart-sharoitlar, yangiliklar, olib borilayotgan islohotlar va ularning natijalari yoritib berilgan</em></p> Muxlisa Qurbon qizi Rashidova Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 22 24 ДОРИВОР ЎСИМЛИК – ЧАКАНДА (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) НИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/156 <p>Мақолада Чаканда – <em>Hippophae rhamnoides</em> L. доривор ўсимлигининг тарқалиши, уларнинг ботаник тавсифи, кимёвий таркиби, тиббиётда қўлланилиши, хом-ашёсини тайёрлаш ҳамда етиштириш бўйича тавсиялар келтирилган</p> Исматжон Неъмат ўғли Самадов Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 25 30 QATAG‘ON QURBONLARI ( IS’HOQXON IBRAT) http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/157 <p><em>Ushbu maqolada Is’hoqxon Ibratning hayot yo‘li, ijodiy faoliyati,&nbsp; “Tarixi Farg‘ona” asari,&nbsp; tarixiy voqealarga xon va beklarning munosabati kabi qarashlarning o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, asarda o‘tmish ajdodlarimizning yashash tarzi, madaniyat va turmushi haqida kelajak avlodga&nbsp; yetkazish,&nbsp; ularni shundan xulosa chiqarishga undash bo‘yicha xulosa va takliflar berilgan.</em></p> Nasibaxon Mamatjanova Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 31 42 СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МАСЛОСОДЕРЖАЩЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/158 <p><em>Процесс жарения маслосодержащих материалов - один из основных и&nbsp; необходимых этапов производства растительного масла путем прессования и дальнейшего экстрагирования.&nbsp; От процесса жарения во многом зависит&nbsp; качество извлекаемого масла&nbsp; и&nbsp; шрота. &nbsp;Однако существуют факторы,&nbsp; влияющие на протекание процесса жарения: плотность теплового потока с максимальной длиной волн излучения λ=1.1 мкм,&nbsp; диаметр цилиндра и продолжительность обработки, влажность мятки и концентрация мисцеллы</em></p> Уктам Азимович Саидмуратов Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 43 47 FEYK MA’LUMOTLARNING TARQALISH TEXNOLOGIYALARI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/159 <p><em>Ushbu maqola feyk xabarlarning kelib chiqishi, insonga, jamiyatga ta’siri hamda soxta xabar tarqalishining oqibatlari va javobgarliklari to‘g‘risida. Shuningdek, mazkur maqola mavzusi yuzasidan o‘zbek hamda jahon ilmiy adabiyotlarida keltirilgan fikrlar umumlashtirilib, taklif va tavsiyalar keltirilgan.</em></p> Xumora Ilhom qizi Ziyodullayeva Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 48 53 BILIMNING EMPIRIK USULLARINI TIKUV BUYUMLARIGA ISHLOV BERISH JARAYONIDA QO‘LLASH http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/160 <p><em>Bilimning empirik usullari orqali Texnik oliy ta’limda amaliy darslarni </em><em>o‘</em><em>qitish jarayonlari, kuzatish va tajriba usullari, </em><em>o‘</em><em>lchov va solishtirish bosqichlari haqida misollar keltirilgan.</em></p> Zebo Sharifovna To‘xtayeva Nasiba Komilovna Saparbayeva Sayyara Shavkatovna Mamatova Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 54 57 ЛЕКСИКО- ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВ, ЗАИМСТВОВАННЫХ С ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/161 <p><em>В данной статье рассматривается исторические значение тюркских слов. Тюркизмы рассмотрены в историческом и функциональном аспектах. Тюркизмы активно функционируют в современном русском языке благодаря процессу актуализации. Влияние тюркских языков не всегда отличалось интенсивностью. Многие исследователи отмечали, что период активного проникновения тюркизмов в русский язык длился до 17 века</em></p> Дилафруз Хамраева Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 58 62 MAMLAKAT IMIJINI OSHIRISHDA OAV YETAKCHI VOSITA SIFATIDA http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/162 <p><em>Ushbu maqolada bugungi kunda mamlakat imijini oshirishda OAVning o‘rni xususida so‘z boradi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusiga doir ilmiy va rasmiy adabiyotlar tahlil qilinib mavjud muammo yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.</em></p> Kamola Sobitjonova Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 63 70 ТЕЛЕВИДЕНИЕДА КЎРСАТУВЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ЭТИКА МАСАЛАСИНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/163 <p><em>Ушбу мақола умумий этика, журналист касб этикаси ҳамда маданий-маърифий кўрсатувларда журналист касб этикаси ҳақида бўлиб, бугинги кунда журналистика соҳасида муҳим саналган журналист касб этикаси муаммолари ва ечимларини ўрганади. Мақолада соҳа бўйича муҳим маълумотлар ёритилган. Журналист касб этикасининг афзалликлари ҳамда зарарли томонлари батафсил таҳлил этилган. Умумий этика ва журналист касб этикасининг маданий-маърифий кўрсатувлардаги кўринишлари хорижий ва миллий тажрибалар мисолида атрофлича ўрганилган</em></p> Маҳлиё Мирсоатова Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 71 75 MAMLAKAT IMIJINI OSHIRISHDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING ROLI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/164 <p><em>Ushbu maqolada O‘zbekiston imijini oshirishda ommaviy axborot vositalarining roli haqida so‘z boradi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusiga doir ilmiy va rasmiy adabiyotlar atroflicha tahlil qilinib mavjud muammo yuzasidan takliflar keltiriladi.</em></p> Nodira Xusan qizi Zoxitova Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 76 80 ЁЛҒОН АХБОРОТ ТАРҚАТИШНИНГ ОҚИБАТЛАРИ http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/165 <p><em>Ушбу мақолада ёлғон ахборот тарқатишнинг зарарлари хусусида муқаддас манбаларда келтирилган ҳикоялар ёрдамида таснифланади. Шунингдек, Шунингдек, мазкур мақола мавзусига доир илмий ва расмий адабиётлар атрофлича таҳлил қилиниб мавжуд муаммо юзасидан таклифлар келтирилади</em>.</p> Ирода Муллажонова Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 81 88 TALABALARNING AXBOROT SARALASH QOBILYATINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/166 <p><em>Ushbu maqolada talabalarning axborot saralash qobilyatini shakillantirish,&nbsp; feyk xabarlarning kelib chiqishi, insonga, jamiyatga ta’siri hamda soxta xabar tarqalishining oqibatlari haqida so‘z boradi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusi yuzasidan o‘zbek hamda jahon ilmiy adabiyotlarda keltirilgan fikrlar umumlashtirilib, taklif va tavsiyalar keltirilgan</em></p> Otabek Muzaffarovich Usmonov Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 89 94 OʻZBEKISTON OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA TADBIQ ETISH YO‘LLARI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/167 <p><em>Ushbu maqolada hayotimizning barcha jabhalarini raqamlashtirish, jumladan, ta'limning barcha bosqichlarida, oliy ta’lim integratsiyasida raqamli texnologiyalarning o'rni, raqamlashtirish muammolari ko'rilmoqda. Bugun butun dunyoda talaba-yoshlarga zamonaviy ta’lim berish va bu orqali mamlakat barqaror rivojini ta’minlash asosiy dalzarb muammolardan biriga aylandi. Shiddat bilan rivojlanish kechayotgan hozirgi davrda ma’lumot olish va undan to`g`ri foydalanishni o`rganish yoshlar oldidagi asosiy maqsadga aylangani ayni haqiqat. Raqamli iqtisodiyotni keng ommaga joriy etish va uni qoʻllab-quvvatlash mamlakatimizning istiqboldagi taraqqiyot rejasidan muhim oʻrin egallaganligi tufayli iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida keng koʻlamli chora-tadbirlar to‘g‘risida fikr-mulohazalar yuritilgan</em></p> Shuxrat Axadovich Raxmatov Orif Kasimjanovich Nazarov Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 95 101 OLIY TA’LIMDA TALABALARNI IQTISODIY TARBIYALASH VA KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM YO‘NALISHLARI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/168 <p><em>Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalari talabalarining iqtisodiy tarbiyasini shakllantirish muammolari va ushbu jarayonning ustuvor yo‘nalishlari yoritib berilgan bo‘lib, shaxsning iqtisodiy kompetensiyasi yaxlit xususiyatga ega ekanligi, faoliyati jarayonida shaxsning iqtisodiy tajribasi bilan shakllanishi asoslab berilgan.</em></p> Feruza Fatulloyevna Narzulloyeva Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 102 108 DUNYO HAMJAMIYATI IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA TA’LIMNING O‘RNI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/169 <p><em>Ushbu maqolada hozirgi shiddat bilan o‘zgarib borayotgan dunyo hamjamiyatinig ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ta’limning o‘rni va unga ta’sir qiluvchi omillar haqida so‘z boradi. Biz bilamizki barcha rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda ham ta’limning davlat rivojidagi o‘rni bir xilda dolzarb ekanligi haqiqat. Jamiyat shakllanishidan boshlab to xozirgi davrgacha ham davlatning rivojlanishida tailimning o‘rni beqiyos hisoblangan. Buning uchun barcha chora-tadbirlar ko‘rilgan. Ta'limning jamiyat va ijtimoiy takror ishlab chiqarishdagi o‘rni doimo noaniq baholangan va jamiyat hayotidagi tub o‘zgarishlar bu masalani qo‘shimcha dolzarblik bilan ta'minlagan. Maqolada muallifning zamonaviy ijtimoiy shakllanish rivojida ta’limning asosiy o‘rni haqidagi qarashlari keltirilgan</em></p> Shuxrat Axadovich Raxmatov Nigina Baxshulloyevna Temirova Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 109 113 KONSTITUTSIYAGA YANGI KIRITILGAN O‘ZGARTIRISH VA QO‘SHIMCHALARNING MAZMUN – MOHIYATI http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/170 <p><em>Ushbu maqolada O‘zbekistonda o‘tkazilgan konstitutsiyaviy islohotlar Asosiy qonunimizni davr talablariga moslashtirishga yo‘naltirilganligi, fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlari kuchaytirilganligi, &nbsp;fuqarolik jamiyati institutlari qonuniy manfaatlari aks ettirilib, ularning muhofaza mexanizmlari mustahkamlanganligi va &nbsp;davlat organlarining vakolatlari aniqlashtirilib, mas’uliyati oshirilganligi haqida fikr yuritiladi</em></p> Saidmuhammad Rahmatulla o‘g‘li Ibodullayev Copyright (c) 2023 2023-07-15 2023-07-15 2 4 114 118