DUNYO HAMJAMIYATI IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA TA’LIMNING O‘RNI

Authors

  • Shuxrat Axadovich Raxmatov Turkiston yangi innovatsiyalar universiteti, PhD
  • Nigina Baxshulloyevna Temirova Osiyo xalqaro universiteti, magistri

Keywords:

iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy hayot, oliy ta’lim, demokratik davlat va fuqarolik jamiyati

Abstract

Ushbu maqolada hozirgi shiddat bilan o‘zgarib borayotgan dunyo hamjamiyatinig ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ta’limning o‘rni va unga ta’sir qiluvchi omillar haqida so‘z boradi. Biz bilamizki barcha rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda ham ta’limning davlat rivojidagi o‘rni bir xilda dolzarb ekanligi haqiqat. Jamiyat shakllanishidan boshlab to xozirgi davrgacha ham davlatning rivojlanishida tailimning o‘rni beqiyos hisoblangan. Buning uchun barcha chora-tadbirlar ko‘rilgan. Ta'limning jamiyat va ijtimoiy takror ishlab chiqarishdagi o‘rni doimo noaniq baholangan va jamiyat hayotidagi tub o‘zgarishlar bu masalani qo‘shimcha dolzarblik bilan ta'minlagan. Maqolada muallifning zamonaviy ijtimoiy shakllanish rivojida ta’limning asosiy o‘rni haqidagi qarashlari keltirilgan

References

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, НМИУ, 2018. https://lex.uz/docs/20596.

Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: Oʻzbekiston, 2021. – 464 б.

Aнисимов В.В., Грохольская О.Г., Коробецкий И.А. Управление процессом развития современной образовательной системы. - М.: МКО, 2000.

Шаронин Ю.В Роль образования в социально-экономическом развитии общества. «Экономика и бизнес» Москва-2020г

Высшая школа экономики (2016) // Образование в цифрах: борник статей. М., 2016. С. 80

Sh.A. Raxmatov Jahonda zamonaviy oliy ta’lim muassasalar shakllanishiga ta’sir ko‘rsatgan asosiy shartsharoitlar va omillar: Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал 2023 г.

F.F. Narzulloyeva Oliy ta`limda strategik fikrlash va kreativ boshqarish asosida ta`limni tashkil etishning muhim yo`nalishlari. “Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar xalqaro ilmiy-metodik jurnal. 2022(1), 163-178b.

Downloads

Published

2023-07-15

How to Cite

Raxmatov, S. A., & Temirova, N. B. (2023). DUNYO HAMJAMIYATI IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA TA’LIMNING O‘RNI. ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA, 2(4), 109–113. Retrieved from http://ilmiytadqiqot.uz/index.php/iti/article/view/169